Bài 2. Quản trị Banana Pi (3)

0
482

Bài viết này tình bày hai nội dung cuối về cách quản trị Banana Pi. Để xem các nội dung trước của chủ đề này, các bạn có thể tham khảo tại đây. Các nội dung chính dưới đây gồm:

6. Cập nhật hệ điều hành

7. Mạng không dây trên Banana Pro

6. Update hệ điều hành

Trong phần này sẽ trình bày cách update hệ điều hành Linux bằng chương trình apt-get.

Update (nâng cấp) hệ thống Linux vẫn còn khá đơn giản. Một số bản update chỉ là cho các tính năng mới trong khi những tính năng khác cực kỳ quan trọng. Một ví dụ cho thấy cần phải nâng cấp hệ điều hành thường xuyên là: lỗi Heartbleed Bug nguy hiểm trong thư viện bảo mật OpenSSL đã lan rộng vào tháng 4 năm 2014. Do đó, việc nâng cấp hệ điều hành được khuyến khích thường xuyên và ít nhất một lần/tháng.

Các thành phần cần thiết để update hệ điều hành gồm:

– Hệ điều hành Debian được cài đặt trên Banana Pi

– Kết nối Internet

Nâng cấp toàn bộ hệ điều hành Linux dựa trên Debian bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Kết nối với Banana Pi từ xa hoặc mở một cửa sổ lệnh trên máy tính.

2. Nhập lệnh sau vào Shell:

$ sudo apt-get update

3. Nếu được yêu cầu nhập mật khẩu cho sudo, nhập mật khẩu của người dùng.

4. Apt sẽ tải xuống thông tin các package được update từ kho lưu trữ:

5. Nâng cấp hệ thống của mình bằng cách nhập lệnh sau:

$ sudo apt-get dist-upgrade

6. Apt sẽ tính toán nâng cấp; quá trình này có thể mất vài giây / phút.

7. Một danh sách các package có thể nâng cấp được đưa ra; tiếp tục bằng cách nhập Y:

8. Các package mới được tải xuống sẽ nâng cấp các package hiện có.

Khi đó đã nâng cấp thành công hệ thống Linux.

Cách thức hoạt động:

Để nâng cấp package phần mềm của hệ thống, Apt sử dụng thông tin về tất cả các package có trong bộ nhớ cache của Apt do đó cần update thông tin này trước.

Sử dụng tham số update cho apt-get để tải xuống thông tin package update. Sau đó Apt được thông báo về phần mềm mới có sẵn trên kho lưu trữ. Thực hiện update thông qua tham số dist-upgrade (nâng cấp hệ điều hành) cho apt-get.

Sau khi nâng cấp các package, các package cũ không được sử dụng nữa. Để tự động loại bỏ các package không cần thiết này, có thể sử dụng autoremove cho apt-get:

$ sudo apt-get autoremove

Nếu muốn xóa các package này khỏi hệ thống file, có thể sử dụng autoclean:

$ sudo apt-get autoclean

Các package nâng cấp thường bao gồm các file cấu hình hệ thống nâng cấp. Khi thực hiện nâng cấp sẽ sửa đổi các file cấu hình này, dpkg có thể phát hiện file sửa đổi này, nghĩa là file cấu hình có thể nâng cấp chứ không ở trạng thái mặc định nữa. Hầu hết người dùng muốn giữ file cấu hình đã cài đặt nên cần nhập N (để giữ phiên bản đã cài đặt):

Tuy nhiên, đôi khi tùy chọn cấu hình cũ không được dùng nữa. Bạn nên kiểm tra file cấu hình đã cài đặt bên cạnh file cấu hình đã lưu sử dụng .dpkg-dist (/etc/bash.bashrc.dpkg-dist trong trường hợp trước).

Tránh lời nhắc file cấu hình bằng apt-get với các tùy chọn dpkg sau:

$ sudo apt-get -o Dpkg :: Options :: = "- force-confdef" -o
Dpkg :: Options :: = "- force-confold" dist-upgrade

Ngoài ra, có thể đặt các tùy chọn này cmãi mãi. Tạo file / etc / apt /

apt.conf.d / local với đặc quyền root chứa:

Dpkg :: Options {
   "--force-confdef";
   "--force-confold";
}

7. Mạng không dây trên Banana Pro

Để cấu hình mạng không dây trên Banana Pro, cần có các thành phần sau:

– Banana Pro có ăng-ten mạng LAN không dây

– Thẻ nhớ chứa hệ điều hành Raspbian cho Banana Pro

– Bàn phím, chuột và màn hình để định cấu hình WLAN qua máy tính

– Ngoài ra, kết nối SSH để định cấu hình WLAN thủ công

Cắm ăng-ten vào bên dưới khe cắm thẻ nhớ của Banana Pro.

Cách làm việc:

Chúng ta cần chuẩn bị 2 nội dung sau để cấu hình mạng không dây:

Tải module ap6210

Giao diện mạng LAN phụ thuộc vào một module đặc biệt gọi là ap6210

Các bước sau đây để tải module:

1. Mở Shell;

2. Tải module sử dụng câu lệnh:

$ sudo modprobe ap6210

3. Đánh câu lệnh dưới đây để liệt kê danh sách module đã tải:

$ lsmod

4. Bên cạnh các module khác, chúng ta thấy module ap6210:

Module chính xác được tải nếu bạn thấy ap6210 trong danh sách các module đã tải. Để tải module ap6210 tự động khi khởi động hệ thống, thực hiện các bước sau:

1. Mở Shell

2. Nhập lệnh sau:

$ sudo -s

3. Bạn nhận được shell cài đặt

4. Nối chuỗi ap6210 vào / etc / modules:

# echo ap6210 >> / etc / modules

Đảm bảo sử dụng đúng symbol >>. Nếu không bạn sẽ ghi đè lên / etc / modules.

5. Thoát khỏi Shell bằng cách sử dụng lệnh exit hoặc Ctrl + D.

Module ap6210 sẽ được tải khi khởi động.

Cấu hình mạng không dây với WiFi Config

Để cấu hình mạng không dây trên máy tính, sử dụng ứng dụng WiFi Config. Cách thực hiện như sau:

1. Sau khi khởi động Banana Pro, mở WiFi Config trên máy tính.

2. Chọn Adapter wlan0.

3. Click vào tab Manage Networks.

4. Click vào nút Scan để quét các mạng có sẵn.

5. Click vào Close để đóng kết quả Scan.

6. Click vào nút Add.

7. Xuất hiện cửa sổ mới NetworkConfig.

8. Nhập thông tin vào mạng không dây:

9. Click vào Add.

10. Cấu hình không dây được hiển thị trong danh sách trên Manage Networks được chọn khi Network bên dưới Adapter.

11. Click vào tab Current Status.

12. Banana Pro phải được kết nối với điểm truy cập và sẽ hiển thị chi tiết kết nối.

Banana Pro được kết nối với mạng LAN không dây nếu  thấy địa chỉ IP được gán như hình dưới đây:

Cấu hình mạng không dây thủ công

Nếu đã định cấu hình mạng WLAN bằng công cụ WiFi Config thì trước tiên thực hiện xóa mạng khỏi danh sách Manage Network.

Sau đó thực hiện các bước sau để cấu hình WLAN thủ công trên shell:

1. Mở shell.

2. Thay đổi thành thư mục / etc / network:

$ cd / etc / network /

3. Tạo bản sao lưu của file interface:

$ sudo cp interface Interface.backup

4. Chỉnh sửa file interfaces bằng trình soạn thảo văn bản như nano:

$ sudo interface nano

5. Xóa hoặc comment các dòng sau từ file interfaces:

allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet manual
wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

6. Thêm các dòng sau vào cuối file interfaces:

auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
   wpa-ssid "wireless_ssid"
   wpa-psk "wireless_password"

Lưu ý: Sử dụng khóa SSID và WPA của mạng không dây dưới dạng các giá trị kèm theo bằng dấu ngoặc kép cho các tùy chọn wpa-ssidwpa-psk.

7. Thoát trình soạn thảo nano bằng cách nhấn Ctrl + X.

8. Xác nhận các sửa đổi bằng phím Y.

9. Nhấn phím Enter để xác nhận tên file interfaces.

10. Sau đó sẽ trở lại giao diện shell.

11. Khởi động lại Banana Pro bằng cách nhập lệnh sau:

$ sudo shutdown -r now

Nếu nhập chính xác các thông tin trên, bộ Adapter mạng không dây sẽ hoạt động ngay. Xem trạng thái hiện tại bằng lệnh ifconfig wlan0.

* Cách hoạt động

Thực tế, nhiều thiết bị trên máy tính Linux hoạt động bình thường vì các trình điều khiển cần thiết có kernel, nhưng một số thiết bị khác thì không hoạt động. Kernel là lõi trung tâm để điều khiển hoạt động của hệ điều hành, tổ chức file, truy cập phần cứng, v.v. Trên Banana Pi, kernel chính là Linux. Kernel Linux gồm các trình điều khiển phần cứng, được gọi là module.

Module kernel là một đoạn mã, ví dụ driver cho adapter WLAN. Với Banana Pro, trình điều khiển gồm một module gọi là ap6210.

Để tải một module kernel, sử dụng lệnh modprobe. Lệnh này yêu cầu đặc quyền root. Để liệt kê tất cả các module hiện đang được tải, dùng lsmod (danh sách các module). Để tiếp tục tải module, bạn có thể thêm tên module vào /etc/ modules. Với lệnh echo ap6210 >> / etc / modules, xuất ra chuỗi ap6210 thông qua lệnh echo. Tuy nhiên, thay vì xuất chuỗi ra shell, cần hướng đầu ra tới / etc / modules. Khi muốn nối chuỗi vào file hiện có, sử dụng dấu >>. Nếu dùng > sẽ ghi đè lên file, điều này rất nguy hiểm vì các module liên quan khác của Banana Pi đã được định cấu hình ở đó.

Khi tải thành công module driver, có thể cấu hình giao diện mạng không dây một cách dễ dàng bằng ứng dụng WiFi Config hoặc sử dụng shell thủ công.

Trên các hệ điều hành Debian, giao diện mạng thường được định cấu hình bằng cách sử dụng file hệ thống / etc / network / interface để tìm cấu hình loopback và Ethernet.

Thay đổi thư mục làm việc từ thư mục mặc định thành / etc / network bằng lệnh cd (thay đổi đường dẫn). Sau đó, tạo một bản sao lưu của file giao diện hiện có bằng lệnh cp (copy). Vì / etc / network là một thư mục hệ thống, bạn yêu cầu root đặc quyền sửa đổi nội dung của thư mục này (bằng cách đặt trước các lệnh bằng sudo).

Cấu hình mạng LAN không dây mặc định là lựa chọn thích hợp cho công cụ WiFi Config, là giao diện người dùng của tiện ích có tên wpa_supplicant.     Khi muốn cấu hình giao diện WLAN thủ công, cần xóa hoặc chú giải các tùy chọn cấu hình hiện có liên quan đến thiết bị WLAN.

Vì tất cả người dùng trên Banana Pi đều có thể đọc file /etc/network/interface, đó có thể là một ý tưởng hay để trộn mật khẩu không dây (cụm mật khẩu WPA). Sử dụng lệnh wpa_passphrase như sau:

$ wpa_passphrase "my wireless network" "TheBananaPiRocks"

Tham số đầu tiên là SSID của điểm truy cập WLAN, tham số thứ hai là Mật khẩu WPA.

Kết quả như sau:

Network = {
   ssid = "My wireless networks"
   # psk = "TheBananaPiRocks"
   psk = c0700763a5… 7ea72bc4df
}

Sử dụng giá trị thập lục phân dài sau psk = làm giá trị cho wpa-psk trong / etc /network/interfaces.

 Cụm mật khẩu WPA bị xáo trộn trong file interfaces như hình dưới đây:

Trong khi tải các module thực hiện lệnh modprobe, có thể tải module sử dụng lệnh rmmod (gỡ bỏ module):

$ sudo rmmod ap6210

Khi đó sẽ vô hiệu hóa tính năng WLAN. Nếu thêm ap6210 vào / etc / modules tập tin cấu hình hệ thống, nó sẽ được tải lại khi khởi động lại. Trong trường hợp này, mở file /etc/modules với trình soạn thảo văn bản như nano, với đặc quyền root và xóa hoặc bỏ ghi chú dòng ap6210.

Biên soạn: Thùy Phương

Để cập nhật tin tức công nghệ mới nhất và các sản phẩm của công ty AIoT JSC, vui lòng truy cập link: http://aiots.vn hoặc linhkienaiot.com

0 0 Phiếu bầu
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận