Phần 1.1. Giới thiệu OpenCV và hướng dẫn cài đặt trên Ubuntu 18.04

2
1326

Phần 1.1 gồm các nội dung chính sau:

1. Giới thiệu OpenCV

2. Hướng dẫn cài đặt OpenCV 4 trên Ubuntu 18.04 (C++ và Python)

3. Cách sử dụng OpenCV (C++)

4. Cách sử dụng OpenCV (Python)

1. Giới thiệu OpenCV

OpenCV là một thư viện C ++ mã nguồn mở để xử lý hình ảnh và thị giác máy tính, ban đầu do Intel phát triển, sau đó được Willow Garage hỗ trợ và hiện được Itseez duy trì. Nó miễn phí cho cả mục đích sử dụng thương mại và phi thương mại. Do đó, người dùng có thể sử dụng thư viện OpenCV ngay cả cho các ứng dụng thương mại của mình. OpenCV là một thư viện chủ yếu nhằm vào xử lý thời gian thực và hiện tại có hàng trăm chức năng có sẵn thực hiện các thuật toán xử lý hình ảnh và thị giác máy tính giúp phát triển các ứng dụng thị giác máy tính tiên tiến dễ dàng và hiệu quả.

Các tính năng chính

– Được tối ưu hóa cho các ứng dụng xử lý hình ảnh và thị giác máy tính trong thời gian thực

– Giao diện chính của OpenCV bằng C ++

– Ngoài ra còn có các giao diện đầy đủ cho C, Python và JAVA

– Các ứng dụng của OpenCV có thể chạy trên cả Windows, Android, Linux, Mac và iOS

– Được tối ưu hóa cho bộ vi xử lý Intel

2. Hướng dẫn cài đặt OpenCV 4 trên Ubuntu 18.04 (C++ và Python)

Bước 1: Lựa chọn phiên bản OpenCV để cài đặt

echo "OpenCV installation by learnOpenCV.com"
# Define OpenCV Version to install
cvVersion="master"

Đồng thời, Clean các đường dẫn build và tạo đường dẫn cài đặt

# Clean build directories
rm -rf opencv/build
rm -rf opencv_contrib/build
# Create directory for installation
mkdir installation
mkdir installation/OpenCV-"$cvVersion"

Tiếp theo, lưu trữ thư mục làm việc hiện tại trong biến cwd. Thư mục này sẽ được gọi là OpenCV_Home_Dir trong suốt bài viết này.

# Save current working directory
cwd=$(pwd)

Bước 2: Update các gói

sudo apt -y update
sudo apt -y upgrade

Bước 3: Cài đặt các thư viện OS

sudo apt -y remove x264 libx264-dev

## Install dependencies
sudo apt -y install build-essential checkinstall cmake pkg-config yasm
sudo apt -y install git gfortran
sudo apt -y install libjpeg8-dev libpng-dev

sudo apt -y install software-properties-common
sudo add-apt-repository "deb http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security main"
sudo apt -y update

sudo apt -y install libjasper1
sudo apt -y install libtiff-dev

sudo apt -y install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libdc1394-22-dev
sudo apt -y install libxine2-dev libv4l-dev
cd /usr/include/linux
sudo ln -s -f ../libv4l1-videodev.h videodev.h
cd "$cwd"

sudo apt -y install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev
sudo apt -y install libgtk2.0-dev libtbb-dev qt5-default
sudo apt -y install libatlas-base-dev
sudo apt -y install libfaac-dev libmp3lame-dev libtheora-dev
sudo apt -y install libvorbis-dev libxvidcore-dev
sudo apt -y install libopencore-amrnb-dev libopencore-amrwb-dev
sudo apt -y install libavresample-dev
sudo apt -y install x264 v4l-utils

# Optional dependencies
sudo apt -y install libprotobuf-dev protobuf-compiler
sudo apt -y install libgoogle-glog-dev libgflags-dev
sudo apt -y install libgphoto2-dev libeigen3-dev libhdf5-dev doxygen

Bước 4: Cài đặt các thư viện Python

sudo apt -y install python3-dev python3-pip
sudo -H pip3 install -U pip numpy
sudo apt -y install python3-testresources

Tiếp theo ta sẽ cài đặt các module virtualenvvirtualenvwrapper để tạo môi trường ảo cho Python.

cd $cwd
############ For Python 3 ############
# create virtual environment
python3 -m venv OpenCV-"$cvVersion"-py3
echo "# Virtual Environment Wrapper" >> ~/.bashrc
echo "alias workoncv-$cvVersion=\"source $cwd/OpenCV-$cvVersion-py3/bin/activate\"" >> ~/.bashrc
source "$cwd"/OpenCV-"$cvVersion"-py3/bin/activate

# now install python libraries within this virtual environment
pip install wheel numpy scipy matplotlib scikit-image scikit-learn ipython dlib

# quit virtual environment
deactivate

git clone https://github.com/opencv/opencv.git
cd opencv
git checkout $cvVersion
cd ..

git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git
cd opencv_contrib
git checkout $cvVersion
cd ..

Bước 5: Download opencv và opencv_contrib

git clone https://github.com/opencv/opencv.git
cd opencv
git checkout $cvVersion
cd ..

git clone https://github.com/opencv/opencv_contrib.git
cd opencv_contrib
git checkout $cvVersion
cd ..

Bước 6: Biên dịch và cài đặt OpenCV với contrib modules

Đầu tiên ta cần di chuyển tới đường dẫn build

cd opencv
mkdir build
cd build

Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu quá trình biên dịch và cài đặt

cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \
-D CMAKE_INSTALL_PREFIX=$cwd/installation/OpenCV-"$cvVersion" \
-D INSTALL_C_EXAMPLES=ON \
-D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \
-D WITH_TBB=ON \
-D WITH_V4L=ON \
-D OPENCV_PYTHON3_INSTALL_PATH=$cwd/OpenCV-$cvVersion-py3/lib/python3.5/site-packages \
-D WITH_QT=ON \
-D WITH_OPENGL=ON \
-D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../../opencv_contrib/modules \
-D BUILD_EXAMPLES=ON ..
make -j4
make install

3. Cách sử dụng OpenCV (C++)

Sử dụng CMakeLists.txt.Cấu trúc của file CMakeLists.txt sẽ như sau:

cmake_minimum_required(VERSION 3.1)
# Enable C++11
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED TRUE)
SET(OpenCV_DIR <OpenCV_Home_Dir>/installation/OpenCV-master/lib/cmake/opencv4)

Lưu ý thay OpenCV_Home_Dir với đường dẫn tương ứng trên máy của người dùng.

Ví dụ:

SET(OpenCV_DIR /home/hp/OpenCV_installation/installation/OpenCV-master/lib/cmake/opencv4)

Sau khi đã chỉnh sửa file CMakeLists.txt, thực hiện các câu lệnh sau để tạo file thực thi trong thư mục build.

mkdir build && cd build
cmake ..
cmake --build . --config Release

4. Cách sử dụng OpenCV (Python)

Để sử dụng phiên bản OpenCV được cài đặt bằng tập lệnh Python, trước tiên, cần kích hoạt đúng môi trường ảo Python. Đối với OpenCV-4: Python3.

workon OpenCV-master-py3

Tiếp theo kiểm tra phiên bản OpenCV

ipython
import cv2
print(cv2.__version__)

Để tìm hiểu cài đặt OpenCV trên Windows, bạn có thể xem bài viết sau: Cài đặt OpenCV 4 trên Windows từ sourceCài đặt OpenCV trên Windows sử dụng trình cài đặt và Anaconda.

Xem các bài viết giới thiệu OpenCV khác

Biên dịch: Thảo Nguyễn

Để cập nhật tin tức công nghệ mới nhất và các sản phẩm của công ty AIoT JSC, vui lòng truy cập link: http://aiots.vn hoặc linhkienaiot.com

0 0 Phiếu bầu
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
Quân
Quân
2 years ago

Ad ơi nếu cài trên win thì có khác gì không ạ

Adminaiot
Admin
2 years ago
Trả lời  Quân

Cài OpenCV trên win cho C++ thì sử dụng file .exe, trong khi OpenCV cho python thì được thực hiện thông qua Anaconda nhé bạn. Mình sẽ bổ sung hướng dẫn cài đặt OpenCV trong series bài viết.